IMJV

Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#AfvalProductie usageNote Het produceren van afval en afvalstoffen binnen een exploitatie. comment De afvalproductie van een bedrijf op een bepaalde locatie in een bepaald jaar. label AfvalProductie subClassOf intersectionOf first someValuesFrom http://purl.org/linked-data/cube#Observation onProperty http://schema.org/subjectOf type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#AfvalVerwerking usageNote Te gebruiken bij de invoer van afval van buiten het Vlaams gewest. comment De afvalstoffen die in het jaar, voorafgaand aan de aangifte, van buiten Vlaanderen, ter verwerking, naar één bepaalde exploitatie in het Vlaamse Gewest zijn ingevoerd. label AfvalVerwerking subClassOf intersectionOf first someValuesFrom http://purl.org/linked-data/cube#Observation onProperty http://schema.org/subjectOf type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#BroeikasgasInstallatie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Debietmeter usageNote Instances van deze klasse zijn een meetinstrument. comment Een debietmeter is een meetinstrument waarmee in gesloten geheel gevulde leidingen de doorstroming van een gas of vloeistof per tijdseenheid gemeten kan worden. Elke grondwaterwinning moet beschikken over een verzegelde meter. Enkel onderstaande grondwaterwinningen vallen niet onder deze verplichting: - grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp; - grondwaterwinningen voor huishoudelijke doeleinden tot maximaal 500 m³ per jaar (enkel voor gezinnen, niet voor bedrijven); - draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk te maken of te houden. - Voor de meeste grondwaterwinningen is deze verplichting al sinds 1 juli 1997 van kracht. label Debietmeter subClassOf intersectionOf first cardinality 1 onProperty https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#merk type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity subClassOf http://dbpedia.org/ontology/Device type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Emissie usageNote Op één emissie kunnen er meerdere observaties van verschillende verontreinigende stoffen gebeuren. Enkel deze verontreinigende stoffen, boven een bepaalde drempel, waarvoor er meldingsplicht is binnen het IMJV, worden tot de observaties gerekend. comment Emissie is de uitstoot of lozing van de verontreinigingen, die door een bron worden uitgeworpen op een bepaalde plaats over een welbepaalde periode. label Emissie subClassOf intersectionOf first someValuesFrom http://purl.org/linked-data/cube#Observation onProperty http://schema.org/subjectOf type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Emissiepunt usageNote Met emissiepunt worden zowel geleide bronnen (schoorsteen, uitlaatpijp...) als niet-geleide bronnen (installatie, apparaat, flenzen, gebouwen, tanks, fakkels...) bedoeld. comment Punt waarop de emissie gemeten is. Punt (of groep van punten) waar één of meerdere gevaarlijke - of verontreinigende stof(fen) bedoeld of onbedoeld uit een gesloten systeem treedt. label Emissiepunt isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Location type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#EmissiepuntStaat usageNote Te gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een emissiepunt. comment Geeft de staat (status) weer van een emissiepunt op een bepaald moment in de tijd. label EmissiepuntStaat isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#EnergieProductie usageNote Enegieproductie heeft betrekking op de installaties voor warmtekrachtkoppeling of de productie van: • stoom; • hete lucht; • elektriciteit; • warmte; • warm water comment Activiteiten die afname van energie mogelijk maken. label Energieproductie subClassOf intersectionOf first someValuesFrom http://purl.org/linked-data/cube#Observation onProperty http://schema.org/subjectOf type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#EnergieVerbruik usageNote Overzicht energieverbruik binnen een exploitatie. comment Totale energieverbruik binnen de periode van een jaar voor een bepaalde exploitatie. label EnergieVerbruik subClassOf intersectionOf first someValuesFrom http://purl.org/linked-data/cube#Observation onProperty http://schema.org/subjectOf type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Exploitant usageNote Een exploitant heeft (minstens) een naam + adres (statutaire zetel of woonplaats). comment Een exploitant is een natuurlijke of rechtspersoon die (juridisch) aansprakelijk is voor de activiteiten en installaties op zijn locaties. label Exploitant isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Agent subClassOf http://www.w3.org/ns/regorg#RegisteredOrganization type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Exploitatie usageNote Een exploitatie is de uitbating van een geheel van activiteiten en installaties (al dan niet vergunningsplichtig) door een welbepaalde exploitant en op een welbepaalde locatie. comment een exploitatie komt in principe in de meeste gevallen overeen met een exploitatiezetel. Exploitaties omvatten echter ook onbemande installaties die binnen bepaalde milieu-reglementeringen beschouwd worden als een onafhankelijke entiteit, maar binnen het vennootschapsrecht niet tot exploitatiezetels worden gerekend. In die zin is het begrip “exploitatiezetel” een deelverzameling van het begrip “exploitatie”. label Exploitatie subClassOf intersectionOf first someValuesFrom http://www.w3.org/ns/locn#Address onProperty http://www.w3.org/ns/locn#address type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/org#Site type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#ExploitatieStaat usageNote Te gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een exploitatie. comment Geeft de staat (status) weer van een exploitatie op een bepaald moment in de tijd. label ExploitatieStaat isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#GeleideLozing usageNote De meting van de totale emmisie naar water van verontreinigende stoffen op één punt, voor één jaar. comment Een gecontroleerde lozing waarvoor een debiet kan gemeten worden. label Geleide lozing subClassOf intersectionOf first someValuesFrom http://purl.org/linked-data/cube#Observation onProperty http://schema.org/subjectOf type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#GpbvInstallatie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#IHM comment Geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars met OVAM-nummers. label Afvalstoffennzamelaar, afvalstoffenhandelaar of afvalstoffenmakelaar. subClassOf intersectionOf first someValuesFrom http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string onProperty https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#identificatienummer type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#IngedeeldeInrichtingOfActiviteit isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#InrichtingOfActiviteit isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Lozingspunt usageNote Elk punt wordt geïdentificeerd door een meetputnummer van de VMM. Het meetputtype is lozend voor lozingen in oppervlaktewater of op niet-gekoppelde (op RWZI) riolering. Enkel de lozingspunten met een meetputType lozend, zijn lozingspunten waar lozingen van stoffen in oppervlaktewater plaats vinden. comment Een punt waar opgepompt, getransfereerd of geloosd wordt. label Lozingspunt isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Location type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#LozingspuntStaat usageNote Te gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een lozingspunt. comment Geeft de staat (status) weer van een lozingspunt op een bepaald moment in de tijd. label LozingspuntStaat subClassOf intersectionOf first qualifiedCardinality 1 onClass https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Lozingspunt onProperty http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#stateOf type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Monstername usageNote Staalname. comment Het nemen van stalen (of monsters), kleine hoeveelheden, van producten of stoffen. label Monstername isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#OrgStatus usageNote gebruik om een activiteitscode (SKOS concept) in te geven gecombineerd met een datum (bv. actief op 2013-01-01) comment klasse om de status van een organisatie aan te geven label Organisatie status isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Overbrenging label Afval Overbrenging subClassOf intersectionOf first qualifiedCardinality 1 onClass https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#IHM onProperty https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#ihm type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Peilfilter usageNote Een perforatie, aangebracht in de peilput, om een luchtinlaat te verzekeren. Dit is noodzakelijk om bij variërende waterstanden, in de peilbuis, als gevolg van pompcycli, geen onder- of overdrukken te creëren die tot verkeerde meetresultaten zouden leiden. comment De filter in de peilput. label Peilfilter isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity subClassOf http://dbpedia.org/ontology/Device type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#PeilfilterStaat usageNote Te gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een peilfilter. comment Geeft de staat (status) weer van een peilfilter op een bepaald moment in de tijd. label PeilfilterStaat subClassOf subClassOf isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Peilmeting usageNote Het gewonnen volume wordt mee rergistreerd binnen iedere observatie. comment Een reeks van observaties mbt. de stijghoogte van een bepaalde watervoerende laag. label Peilmeting isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Peilput usageNote Een peilput kan een peilfilter bevatten. comment Een boring waarin men de stijghoogte van het grondwater, uit een bepaalde watervoerende laag, kan meten. label Peilput subClassOf intersectionOf first onClass https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Peilfilter minQualifiedCardinality 1 onProperty https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#peilfilter type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Location type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#PeilputStaat usageNote Te gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een peilput. comment Geeft de staat (status) weer van een peilput op een bepaald moment in de tijd. label PeilputStaat isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Pompfilter comment Een filter in een pompput. label Pompfilter isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity subClassOf http://dbpedia.org/ontology/Device type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#PompfilterStaat usageNote Te gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een pompfilter. comment Geeft de staat (status) weer van een pompfilter op een bepaald moment in de tijd. label PompfilterStaat isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Pompput comment Put waaruit grondwater wordt opgepompt. label Pompput subClassOf intersectionOf first onClass https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Pompfilter minQualifiedCardinality 1 onProperty https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#pompfilter type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Location type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#PompputStaat usageNote Te gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een pompput. comment Geeft de staat (status) weer van een pompput op een bepaald moment in de tijd. label PompputStaat subClassOf intersectionOf first qualifiedCardinality 1 onClass https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Pompput onProperty http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#stateOf type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Verwerker label Verwerker subClassOf intersectionOf first someValuesFrom http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string onProperty https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#identificatienummer type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Agent type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Verwerking label Afval Verwerking subClassOf intersectionOf first someValuesFrom https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Verwerker onProperty https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#verwerker type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#VlaremRubriek usageNote Te gebruiken als een versie van een rubriek die als concept is gedefinieerd comment Representeert een onderdeel van de indelingslijst (Vlarem II) met een welbepaalde omschrijving van een inrichting of activiteit met een tijdsperiode waarbinnen deze versie van de rubriek geldig was. label vlarem rubriek isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalExpression type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waterbalans usageNote TO DO comment TO DO label Waterbalans isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#WaterbalansStaat label Waterbalans staat subClassOf intersectionOf first qualifiedCardinality 1 onClass https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waterbalans onProperty http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#stateOf type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Watergebruik usageNote TO DO comment TO DO label Watergebruik subClassOf intersectionOf first someValuesFrom http://purl.org/linked-data/cube#Observation onProperty http://schema.org/subjectOf type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#InrichtingOfActiviteitVan label Inrichting of activiteit van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#inrichtingOfActiviteit type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#aantalDagenPerJaar usageNote TO DO comment TO DO label aantal dagen per jaar isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#aantalUrenPerJaar usageNote TO DO comment TO DO label aantal uren per jaar isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#activiteitGekoppeldAan isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gekoppeldeActiviteit type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#afstandMaaiveld usageNote TO DO comment TO DO label afstand maaiveld isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#afvalcode label afvalcode isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#analyseType usageNote TO DO comment TO DO label analyse type isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#aquifer usageNote TO DO comment Watervoerende laag label aquifer isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#belangrijksteBref usageNote TO DO comment TO DO label belangrijkste BREF isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept subPropertyOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#bref type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#bepalingsMethode usageNote TO DO comment De methode waarop de emissie bepaald werd, te kiezen uit een vaste lijst met mogelijke methodes label bepalingsmethode isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#beschrijving comment link naar de per jaar vastgelegde properties label beschrijving isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#bref usageNote TO DO comment TO DO label link naar BREF isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#broeikasgasInstallatie usageNote TO DO comment TO DO label BKG-installatie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#BroeikasgasInstallatie inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#broeikasgasInstallatieVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#broeikasgasInstallatieVan isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#capaciteit usageNote TO DO comment TO DO label capaciteit isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#concentratie usageNote TO DO comment Gemiddelde concentratie eenheidsvolume ofwel in droge ofwel in natte toestand -- xs:decimal met minInclusive = 0 label concentratie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#concordanteVlaremRubriek usageNote TO DO comment TO DO label vlarem rubriek isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#VlaremRubriek type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#debiet usageNote TO DO comment Debiet zonder verdunning van de afvalgassen in Nm3/uur -- xs:decimal met minInclusive = 0 domain unionOf first https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Emissie type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label debiet isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#debietmeter label debietmeter isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Debietmeter inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#debietmeterVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#debietmeterVan label debietmeter van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#diameter usageNote TO DO comment diameter (in meter) -- xs:decimal met minInclusive 0 label equivalente diameter isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#diepte usageNote TO DO comment TO DO label diepte isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#diepteOnderkant usageNote TO DO comment TO DO label diepte onderkant isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#eindDatum range unionOf first http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label einddatum isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#eindMeterstand usageNote TO DO comment TO DO label eind meterstand isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#emissieContext usageNote TO DO comment TO DO label context van de emissie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Emissie type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#emissieDuur usageNote TO DO comment Aantal uur per jaar -- xs:int label emissieduur isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Emissie type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#emissieType usageNote TO DO comment TO DO label type van de emissie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Emissie type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#eprtrInrichting usageNote TO DO comment TO DO label EPRTR inrichting isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#PrtrInrichting type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#exploitant usageNote TO DO naar CBB comment TO DO label exploitant isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Exploitant inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#exploitantVan equivalentProperty https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#onderneming type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#exploitantVan label exploitant van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#exploitatie comment TO DO label exploitatie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Exploitatie inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#exploitatieVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#exploitatieStatus usageNote TO DO comment TO DO label status van de exploitatie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Exploitatie type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#exploitatieVan label exploitatie van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gebaseerdOp usageNote gebruikt om eigen meeteenheden te relateren aan QUDT units comment TO DO label gebaseerd op isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gekoppeldeActiviteit usageNote TO DO comment TO DO label gekoppelde activiteit isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gewonnenVolume usageNote TO DO comment TO DO label gewonnen volume isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gpbvId label identifier binnen GPBV isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string subPropertyOf http://purl.org/dc/terms/identifier type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#InverseFunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gpbvInstallatie label gpbv installatie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#GpbvInstallatie inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gpbvInstallatieVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gpbvInstallatieVan label gpbv installatie van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#hoeveelheid usageNote OPGELET: binnen een datacube te gebruiken als datatype property. Buiten een datacube te gebruiken als objectproperty met als waarde een instance van imjv:Waarde. comment Bijvoorbeeld: Emissie hoeveelheid op te geven in t/jr of mg TEQ/jr. Optioneel kan ook de meetmethode opgegeven worden (door hier het ID van de meetmethode op te geven) -- xs:decimal met minInclusive = 0 Maar wordt ook gebruikt in andere types zoals Capaciteit. range unionOf first http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label hoeveelheid isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://purl.org/linked-data/cube#MeasureProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#hoofdActiviteit usageNote TO DO comment TO DO label hoofdactiviteit isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/ns/prov#Activity inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#hoofdActiviteitVan subPropertyOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#inrichtingOfActiviteit type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#hoofdActiviteitVan label hoofd activiteit van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#hoogte usageNote TO DO comment Hoogte (in meter) -- xs:decimal met minInclusive 0 label hoogte isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#ihm label ihm isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#IHM domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Overbrenging type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#ingedeeldeInrichtingOfActiviteit usageNote TO DO comment link naar IngedeeldeInrichtingOfActiviteit label ingedeelde inrichting of activiteit isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#IngedeeldeInrichtingOfActiviteit inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#ingedeeldeInrichtingOfActiviteitVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#ingedeeldeInrichtingOfActiviteitVan label ingedeelde inrichting of activiteit van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#inrichtingOfActiviteit comment link naar inrichting of activiteit label inrichting of activiteit isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#InrichtingOfActiviteit type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#instrumentPeilmeting usageNote TO DO comment TO DO label instrument peilmeting isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Peilmeting type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#key label key sleutel isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string subPropertyOf http://purl.org/dc/terms/identifier type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#InverseFunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#landVanHerkomst label land van herkomst isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#lengte label lengte isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#lozingsplaats usageNote TO DO: waarde uit gecontroleerd vocabularium comment TO DO label plaats van lozing isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#lozingstype usageNote TO DO: waarde uit gecontroleerd vocabularium comment TO DO label type van lozing isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#luchtOverschot usageNote TO DO comment Procent luchtoverschot boven de stoechiometrische verhouding -- xs:decimal met minInclusive = 0 label luchtoverschot isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Emissie type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#massastroom usageNote TO DO comment de uitgestoten massa van de stof -- xs:decimal met minInclusive = 0 label massastroom isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#meetputType usageNote TO DO comment TO DO label type meetput isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#merDossier usageNote TO DO comment link naar het mer-dossier dat op de eenheid van toepassing is label merDossier isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://dbpedia.org/ontology/Case type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#monsternameTechniek usageNote TO DO comment TO DO label monstername techniek isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Monstername type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#niscode usageNote TO DO comment TO DO label niscode isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#observatie usageNote TO DO comment aan een activiteit gerelateerde observatie label observatie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://purl.org/linked-data/cube#Observation inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#observatieVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#observatieVan label observatie van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv domain http://purl.org/linked-data/cube#Observation type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#onderneming usageNote TO DO naar KBO comment TO DO label onderneming isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#overbrenging label overbrenging isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Overbrenging inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#overbrengingVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#overbrengingVan label overbrenging van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#parameter usageNote TO DO comment TO DO label parameter isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#peilfilter usageNote TO DO comment TO DO range unionOf first https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Peilfilter type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label peilfilter isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Peilput inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#peilfilterVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#peilfilterVan label peilfilter van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#peilmeting usageNote TO DO comment TO DO label peilmeting isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Peilmeting inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#peilmetingVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#peilmetingVan label peilmeting van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#pompfilter usageNote TO DO comment TO DO range unionOf first https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Pompfilter type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label pompfilter isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Pompput inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#pompfilterVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#pompfilterVan label pompfilter van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#referentiegebied comment locatie/gebied waar de observatie gemeten is usageNote wordt gebruikt voor de refArea dimensie van een observatie label referentiegebied subPropertyOf http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/dimension#refArea type http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual range http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#referentiepunt usageNote TO DO comment TO DO domain unionOf first https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Monstername type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label referentiepunt type isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#rieRubriek usageNote TO DO comment TO DO label rie rubriek isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#InrichtingOfActiviteit type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#rieVerwijzing usageNote TO DO comment Verwijzing naar RIE wettekst label verwijzing naar RIE isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#situatierapport label situatie rapport isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#startDatum range unionOf first http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label start datum isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#startMeterstand usageNote TO DO comment TO DO label start meterstand isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#substantie usageNote te gebruiken als dimensie op een observatie. comment De naam van de verontreinigende stof (te kiezen uit een vaste lijst) range unionOf first http://dbpedia.org/ontology/ChemicalCompound type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label verontreinigende stof isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#temperatuur usageNote TO DO comment In °C -- xs:decimal met minInclusive = 0 label temperatuur isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#vervoerswijze label vervoerswijze isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Overbrenging type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#verwerker label verwerker isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Verwerker domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Verwerking inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#verwerkerVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#verwerkerVan label verwerker van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#verwerking label verwerking isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Verwerking domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#AfvalProductie inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#verwerkingVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#verwerkingVan label verwerking van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#verwerkingswijze label verwerkingswijze isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Verwerking type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#vestiging usageNote TO DO comment TO DO label vestiging isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/ns/org#Organization inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#vestigingVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#vestigingVan label vestiging van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#vlaremRubriek usageNote TO DO comment TO DO label vlarem rubriek isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#VlaremRubriek subPropertyOf http://data.europa.eu/eli/ontology#cited_by type http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#vracht usageNote TO DO comment TO DO label vracht isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://purl.org/linked-data/cube#AttributeProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#waterGehalte usageNote TO DO comment Watergehalte uitgedrukt in procent -- xs:decimal met minInclusive = 0 label watergehalte isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#watergebruik usageNote TO DO comment TO DO label watergebruik isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Watergebruik inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#watergebruikVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#watergebruikVan label watergebruik van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#zuiveringsApparatuur usageNote TO DO comment TO DO label zuiveringsapparatuur isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://dbpedia.org/ontology/Device inverseOf https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#zuiveringsApparatuurVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#zuiveringsApparatuurVan label zuiverings apparatuur van isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#zuurstofGehalte usageNote TO DO comment Reel zuurstof gehalte in procent -- xs:decimal met minInclusive = 0 label zuurstofgehalte isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Waarde type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#aantalPunten usageNote TO DO comment Aantal punten indien gegevens voor meerdere bronnen gegroepeerd zijn label aantal punten isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#analysemethode usageNote TO DO comment TO DO label analysemethode isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#anderInstrumentPeilmeting label ander instrument peilmeting isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Peilmeting type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#anderReferentiepunt usageNote TO DO comment TO DO label ander referentiepunt isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#andereMonsternameTechniek usageNote TO DO comment TO DO label andere monstername techniek isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Monstername type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#blijvendBuitenWerking usageNote TO DO comment Zet deze tag op true indien het emissiepunt niet langer in gebruik is. Volgend jaar zal het emissiepunt niet langer voorkomenin de vaste gegevens. label blijvend buiten werking isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#certificaatSecundaireGrondstof label certificaat secundaire grondstof isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#controleInstantie usageNote TO DO comment De naam van het labo die de meting uitgevoerd heeft label controleinstantie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual type http://purl.org/linked-data/cube#AttributeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#datum label datum isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#datumLaatsteIjking usageNote TO DO comment TO DO label datum laatste ijking isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date domain http://dbpedia.org/ontology/Device type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#datumLaboanalyse usageNote TO DO comment TO DO label datum laboanalyse isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Monstername type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#datumWegname usageNote TO DO comment TO DO label datum wegname isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date domain http://www.w3.org/ns/prov#Entity type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#eindDatum range unionOf first http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label einddatum isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#eprtrCode label eprtr Code isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#PrtrInrichting type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#eprtrInrichting usageNote TO DO comment TO DO label EPRTR inrichting isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#PrtrInrichting type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#filternummer usageNote TO DO comment TO DO domain unionOf first https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Peilfilter type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label filternummer isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gebruiktAlsSecundaireGrondstof label gebruikt als secundaire grondstof isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Verwerking type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gemiddeldeConcentratie usageNote TO DO comment TO DO label gemiddelde concentratie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty type http://purl.org/linked-data/cube#MeasureProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gewestVanHerkomst label gewest van herkomst isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#AfvalVerwerking type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#gpbvId label identifier binnen GPBV isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string subPropertyOf http://purl.org/dc/terms/identifier type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#InverseFunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#grondwaterDiepte usageNote TO DO comment TO DO label grondwater diepte isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#heeftSaneringsplanZwareMetalen comment ivm. gpbv label isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#identificatienummer label identificatienummer isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#inDrogeToestandOpgegeven usageNote TO DO comment True indien de waarden (debiet en zuurstofgehalte) in droge toestand opgegeven worden, anders False label in droge toestand opgegeven (boolean) isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#isActief label Is actief isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#isGpbv label Is een eenheid waarop de gpbv-regelgeving van toepassing is isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#isHotspotFijnstof label de eenheid is ligt in een gebied dat hotspot voor fijn stof is aangeduidt isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#key label key sleutel isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string subPropertyOf http://purl.org/dc/terms/identifier type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#InverseFunctionalProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#lambert72_x usageNote TO DO comment Type definitie voor een lambertcoordinaat met restricties voor Vlaanderen op de x-as (De X-coordinaat uitgedrukt in meter) -- xs:double met minIncl = 22000 en maxIncl = 259000 label x-coördinaat (lambert72) isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double domain http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#lambert72_y usageNote TO DO comment Type definitie voor een lambertcoordinaat met restricties voor Vlaanderen op de y-as (De Y-coordinaat uitgedrukt in meter) -- xs:double met minIncl = 152000 en maxIncl = 245000 label y-coördinaat (lambert 72) isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double domain http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#meetfrequentie usageNote TO DO comment Het aantal metingen (integer MeetfrequentieDiscreet of boolean MeetfrequentieContinue label meetfrequentie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#meetwaarde usageNote TO DO comment TO DO label meetwaarde isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual type http://purl.org/linked-data/cube#MeasureProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#merk usageNote TO DO comment TO DO label merk isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string domain http://www.w3.org/ns/prov#Entity type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#monsternummer usageNote TO DO comment TO DO label monsternummer isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Monstername type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#naam label naam isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string subPropertyOf http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#nietgebruiktAlsSecundaireGrondstof label niet gebruikt als secundaire grondstof isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Verwerking type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#observatieobject label observatieobject isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#omschrijvingAfvalstof label omschrijving afvalstof isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#ondernemingsnummer label ondernemingsnummer isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#oorzaak usageNote TO DO comment Oorzaak van de emissie -- xs:string 1-255 label oorzaak isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#pH usageNote TO DO comment TO DO label zuurtegraad isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#GeleideLozing type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#periode usageNote TO DO comment Vrij in te geven periode bv continue, 200 dagen per jaar label periode isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#ritme usageNote TO DO comment Vrij in te geven bv continue, 1x per dag label ritme isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#serienummer usageNote TO DO comment TO DO label serienummer isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string domain http://dbpedia.org/ontology/Device type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#startDatum range unionOf first http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label start datum isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#tijd label tijd isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#tijdLaboanalyse usageNote TO DO comment TO DO label tijd laboanalyse isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Monstername type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#tijdPompenStil usageNote TO DO comment TO DO label tijd pompen stil isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#duration type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual type http://purl.org/linked-data/cube#AttributeProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#tijdsperiode comment periode in de tijd waarop de observatie slaat label periode in de tijd usageNote te gebruiken als timePeriod dimensie op een observatie. In deze context gYear als waarde gebruiken. isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv subPropertyOf http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/dimension#timePeriod type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual type http://www.w3.org/2002/07/owl#AnnotationProperty type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#uitvoerder usageNote TO DO comment TO DO label uitvoerder isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string domain http://www.w3.org/ns/prov#Activity type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#verbruiktVolume label verbruikt volume isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#verslagversie usageNote Te gebruiken om aan te tonen to welke versie van een verslag de entiteit behoort comment De versie van een verslag label verslagversie isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer domain http://www.w3.org/ns/prov#Entity type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#verwerkingBinnenBedrijf label verwerking binnen bedrijf isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean domain https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Verwerking type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#watnr usageNote TO DO comment TO DO domain unionOf first https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/ns/imjv#Peilput type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class label watnr isDefinedBy https://data.imjv.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/imjv range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty